top of page

Публічна оферта

ГО «Центр досліджень та консультацій»

 www.sa-crc.com

 
Розділ 1: Акцепт оферти

1.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним, якщо інше не передбачено цим Договором та законодавством України.

 

Розділ 2: Предмет договору

2.1. Відповідно до цього договору Виконавець зобов'язується надавати Клієнту послуги з проведення дистанційних занять з математики, а Клієнт зобов'язується приймати ці послуги і оплачувати їх відповідно до умов, передбаченими цим Договором.

2.2. Кількість занять, що проводяться відповідно до цього Договору, визначається кількістю сплачених Клієнтом занять.

 

Розділ 3: Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. В узгоджені Сторонами строки надати Послуги Клієнту належним чином відповідно до умов цього Договору.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Користуватися послугами будь-яких фізичних і юридичних осіб, з метою своєчасного та якісного виконання зобов'язань за Договором.

3.2.2. Вимагати від Клієнта своєчасної оплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору.

3.2.3. Виконавець має право вести фіксацію аудіо-відео-занять з метою контролю якості навчання відповідним підрозділом школи (3 заняття, та один раз на три місяці для контролю прогресу учня).

3.2.4. Використовувати електронну адресу, номер телефону (та-або логін Skype), який використовувався Клієнтом при реєстрації, для відправки Клієнту інформаційних і рекламно-інформаційні матеріалів, спрямованих з метою інформування Клієнта про діяльність Виконавця та хід виконання Договору. При відсутності письмової або усної відмови Клієнта в отриманні даних матеріалів, спрямованого на адресу Виконавця, згода на отримання даного роду матеріалів вважається підтвердженою.

3.3. Клієнт зобов'язується:

3.3.1. Надати Виконавцю всі відомості і дані, зазначені в пункті 3.2.4, необхідні для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

3.3.2. Не розголошувати конфіденційну інформацію і інші дані, надані Виконавцем у зв'язку з виконанням цього Договору, не розкривати і не розголошувати такі факти або інформацію (крім інформації загальнодоступного характеру) будь-якої третьої сторони без попередньої письмової згоди Виконавця.

3.3.3 Бронювати все заняття з Викладачем через Виконавця

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Вимагати від Виконавця виконання його зобов'язань за цим Договором і додатками до нього в термін і з належною якістю. Заняття вважається проведеним належним чином, якщо протягом 1 (одного) робочого дня з дня його проведення Клієнт не повідомив Виконавця про те, що воно не відбулося з вини Викладача.

3.4.3. Змінити Викладача, для цього необхідно повідомити нам про це за 48 годин.

3.4.2. Відмовитися від виконання умов цього Договору в разі, якщо Виконавець не приступив до виконання зобов'язань за цим Договором.

 

Розділ 4: Перенос занять і неявка на заняття

4.1. Перенесення або скасування занять Клієнтом можуть бути здійснені не пізніше 3 (трьох) годин до початку заняття. Недотримання зазначеного терміну прирівнюється до неявки Клієнта на заняття. Кількість можливих переносів або скасувань занять залежить від інтенсивності графіка занять Клієнта. При цьому скасування або перенесення пробного уроку не враховуються і завжди безкоштовні для Клієнта. Однак, школа залишає за собою право відмовити Клієнту в наданні повторного пробного уроку.

4.2. Викладач має право переносити заняття (в разі хвороби та з інших поважних причин), попередивши про це Клієнта не менше, ніж за 24 години. Якщо Клієнт вважає, що Викладач занадто часто переносить заняття, Клієнт має право звернутися до свого куратора в контакт центр з вимогою про зміну Викладача.

4.3. Якщо у встановлений час Клієнт не доступний для дзвінка Викладача, Викладач повторює спроби зв'язатися з Клієнтом (не менше трьох разів). При цьому часом початку заняття вважається встановлене в графіку занять час заняття. Якщо в результаті вищезгаданих процедур зв'язатися з Клієнтом не вдається, заняття вважається проведеним і оплачується в розмірі 100%.

4.4. Якщо у встановлений час початку занять плюс 5 (п'ять) хвилин Клієнт не отримує дзвінка від Викладача, він зобов'язаний негайно зв'язатися з Виконавцем в порядку, передбаченому пунктом 6 цього Договору. Заняття, які не відбулися з вини Викладача, переносяться в повному обсязі на інший зручний для Клієнта час.

4.5. Виконавець не відповідає за ненадання послуги в зв'язку з відсутністю у Клієнта необхідного програмного забезпечення або технічних проблем з Інтернетом.

 

Розділ 5: Призупинення занять. Відмова від продовження занять

5.1. Клієнт може призупинити надання Послуг Клієнту зі збереженням резервування графіка занять Клієнта при дотриманні наступних умов:

5.1.1. тривалість перерви в заняттях повинна бути не довше, ніж 21 (Двадцять один) календарний день;

5.1.2. призупинення занять можливо, якщо з дати закінчення попередньої припинення пройшло не менше 90 (Дев'яносто) календарних днів;

5.1.3. на момент початку перерви в заняттях (день останнього заняття перед перервою) у Клієнта повинно бути оплачено як мінімум 5 (п'ять) занять.

5.2. Клієнт повинен повідомити Виконавцю точну дату і час:

останнього заняття перед перервою;

першого заняття після перерви.

5.3. У разі, якщо буде потрібно повторно призупинити заняття, але з дати закінчення попередньої припинення занять ще не пройшло 90 (Дев'яносто) календарних днів, Клієнт може призупинити заняття, попередивши Виконавця за 24 (Двадцять чотири) години до наступного заняття, при цьому графік занять за Клієнтом не зберігається. При поновленні занять Клієнт і Виконавець заново визначають графік занять.

5.4. Виконавець має право припинити надання послуг за власною ініціативою в дні новорічних, різдвяних та травневих свят, попередньо попередивши про це Клієнта шляхом направлення повідомлень по електронній пошті або телефонного дзвінка.

5.5. Викладач Клієнта може бути замінений при наявності для цього поважних причин (тимчасова непрацездатність Викладача, інші обставини), Виконавець повідомляє про це Клієнта по електронній пошті або зробивши дзвінок по телефону. У разі, якщо Клієнт не хоче займатися з іншим Викладачем, Клієнт має право припинити надання занять в порядку, передбаченому цим Договором.

 

Розділ 6: Порядок направлення повідомлень

6.1. Для того, щоб повідомити про перенесення занять, необхідно:

6.1.1. відправити лист на електронну пошту Виконавця або його представника ;

6.2. Повідомлення по телефону про перенесення занять приймаються тільки в робочі години. Відправлені в інший час повідомлення про перенесення занять вважаються не прийнятими.

 

Розділ 7: Вартість послуг і порядок розрахунків

7.1. Оплата Послуг здійснюється на основі стовідсоткової передоплати. Якщо у Клієнта залишається одне оплачене заняття, Клієнт зобов'язаний сплатити такі заняття до моменту початку наступного заняття. У разі невиконання Клієнтом своїх обов'язків Виконавець має право анулювати графік занять Клієнта і ставити на раніше зарезервоване за Клієнтом час заняття з іншими особами.

7.2. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

7.3. Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7.4. Клієнт самостійно оплачує всі послуги організацій зв'язку, необхідні для споживання ним Послуг Виконавця.

 

Розділ 8: Відповідальність сторін

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем обов'язків за цим Договором Клієнт має право пред'явити Виконавцю вимогу про повернення сплачених ним коштів у розмірі рівному сумі не виконаних Виконавцем зобов'язань.

8.1.1. Бонусні заняття, нараховані Клієнту в ході навчання, поверненню не підлягають.

8.1.2. У разі наявності подарункового сертифіката у Клієнта за умови, що він не скористався придбаними послугами в означений термін і до закінчення зазначеного в сертифікаті терміну не пред'явив право вимоги на повернення внесених за подарунковий сертифікат грошових коштів, послуги вважаються наданими Виконавцем.

8.2. У тому випадку, якщо цей Договір розривається за бажанням Клієнта, він повинен надати Виконавцю мотивовану відмову від послуг Виконавця, в цьому випадку Виконавець повертає Клієнту грошові кошти в розмірі, що дорівнює сумі не виконаних Виконавцем зобов'язань, за утриманням суми комісій переказу грошових коштів.

8.3. У разі розірвання Договору за спільною ініціативою або ініціативою однієї зі сторін, термін повернення грошових коштів становить до 30 календарних днів.

 

Розділ 9: Інші умови

9.1. Послуги, що надаються відповідно до цього Договору, є освітніми. Всі заняття проходять з використанням програми Skype і / або Progressme і / або Zoom або інших аналогічних програм. За результатами Виконання цього Договору Виконавець видає документ про досягнення Клієнтом певного рівня володіння математикою.

9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та законодавства України.

9.3. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання ними своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: повені, інших стихійних лих, військових дій, постанов і рішень органів державної влади чи інших подій. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин і їх тривалості для Сторін є довідка, видана уповноваженими органами.

9.4. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між ними. Сторона, чиє право порушено, направляє іншій Стороні письмову претензію (вимогу) за допомогою електронного зв'язку. Якщо протягом 15 (П'ятнадцяти) календарних днів Сторона, яка надіслала претензію, не отримала відповідь на неї, а також, якщо протягом 15 (П'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання першого відповіді на претензію Сторони не дійшли якихось домовленостей, то Сторона , чиє право порушено, має право для захисту свого права звернутися до суду

bottom of page